Искусство Индонезии

Искусство Индонезии. Альбом. Авт. сост. П. Ря-бинкин, М., 1959; Bernet Kempers A. Y. Ancient Indonesian art. Amsterdam, 1959; Verneuil M. P. L'art a Java; les temples la periode classique indo-javanaise. Paris—Bru-xelles, 1927.