Искусство Польши

Betterowna A. Polskie ilustracye ksiazkows XV i XVI wieku (1490—1525). Warszawa, 1951; Biallowicz-Krygierowa Z. Malowidla scienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskiin w Ladzie nad Warta. Poznan, 1957; Dobrowolski T. Studja nad szediowiecznem malarstwem Sciennem w Polsce. Poznan, 1927; Dobrowolski T. Sztuka na Slasku. Katowice-Wroclaw, 1948; Duryk J. Sukiennice. Krakow, 1952; Katalog zabytk6w sztuki w Polsce. T. 1—2. Warszawa, 1951—1953; Kopera F. Dzieje malarstwa w Polsce. 1. Sredniowieczne malarstwo w Polsce. Krakow, 1925; Kopera F. О malarstwie wizan-tynsldem w Polsce.— In: Musea polskie. T. I. Krakow, 1923; Lozinski W. Sztuka Lwowska w XVI-i XVII wieku. Architektura i rzezba. Lwow, 1898; 500 lat malarstwa polskiego. Warszawa, 1950; Piwосki К. О historycznej genezie polskiej sztuki liulo wej. Wroclaw, 1953; Podlacha W. Historia malarstwa polskiego. Lwow, 1914; Walicki M., Starzynski J. Dzieje sztuki polskiej. Warszawa, 1938; ZachwatowiSz J. Architektura polska do polowy XIX wieku. Изд. 2. Warszawa, 1956.