Искусство Армении

АрутюнянВ. и Сафирян С. Памятники армянского зодчества. М., 1951; Буниатов Н. Г. и Яралов Ю. С. Архитектура Армении (I—XIX вв.). М., 1950; Гайфеджян В. и Сарксян А. Геворг Башинджагян. Ереван, 1957; Езер-ская Н. А. Башинджагян Г. 3. [Альбом]. М., 1963; Измайлова Т. А. и Айвазян М. А. Искусство Армении. М., 1962; Казарян М. М. Суренянц. М., 1962; Очерки по истории искусства Армении. М.— Л., 1939.